Press Release and Videos

Download now the Apimondia 2019 Highlights

Vidéo promotionnelle Apimondia 2019

Promotional video Apimondia 2019

Thank you Istanbul, Apimondia 45th Congress